Trajnostnost (ang. Sustainability) se velikokrat opisuje s sopomenko trajnostni razvoj: to je razvojna usmeritev, ki omogoča zadovoljevanje potreb sedanjih generacij brez ogrožanja možnosti prihodnjih. Trajnostnost obsega tri stopnje: okoljsko, socialno in ekonomsko.

Okolje

Podjetje VITRUM d.o.o. po svojih zmožnostih prispeva k varovanju okolja, predvsem s strogim ločevanjem odpadkov za namene predelave in reciklaže. Predvsem so pa v postopku zagotavljanja steklene embalaže končnim potrošnikom z vidika okoljevarstva pomembni proizvajalci. VITRUM d.o.o. sodeluje s proizvajalci steklene embalaže svetovnega merila, ki pri proizvodnji svojih izdelkov skrbijo za trajnostni okoljski razvoj. S pogozdevanjem območij okrog proizvodnih obratov prispevajo k čistejšemu zraku, z uporabo surovin iz lokalnih virov in uporabo recikliranega stekla zmanjšujejo svoj ogljični odtis v okolju.

Ekonomija

Trajnostna ekonomija je neločljivo povezana z okoljsko komponento in temelji na uvajanju novosti, etičnih načelih, dobrem finančnem stanju in investicijah. VITRUM d.o.o. stremi k odgovornemu in dolgoročnemu poslovanju, ki ustvarja dodano vrednost. Stabilno finančno stanje in pozitivno poslovanje sta nujna za uvedbo novosti ter vlaganje v okoljski in socialni trajnosti razvoj.

Družba in zaposleni

Socialna komponenta trajnostnosti se nanaša tako na družbeno okolje podjetja kot zaposlene. VITRUM d.o.o. namenja sredstva donacijam in sponzorstvom športnih društev in prireditev. Zaposlene spodbuja k izobraževanju, za svoje delo pa prejemajo redno in pošteno plačilo. Socialna orientiranost podjetja je za zaposlene ključna za ohranjanje ravnovesja med delom in družino.

Skrb za okolje

Steklo. Trajnostni razvoj. Skrb za okolje je več kot le skrb za Naravo.

Steklo je naravni material, ki ga je mogoče popolnoma in neomejeno reciklirati, pri tem pa vseskozi ohranja enak nivo kakovosti. Uporaba recikliranega stekla za proizvodnjo novega zmanjšuje onesnaženost in obremenitev naravnega okolja. Trajnostna usmeritev pri ravnanju z okoljem pa je neločljivo povezana ekonomskim in družbenim trajnostnim razvojem.

Več informacij

Moje povpraševanje

Seznam izbranih izdelkov.

Moje povpraševanje